artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania oraz o zastosowaniu formy zawiadamiania publicznego na wniosek Pani Hanny Szumotalskiej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego o konstrukcji blaszanej posadowionego na betonowej wylewce na działce nr 23/10, położonej w miejscowości Mełno, obręb Gruta, gmina Gruta.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta że w dniu 18.03.2020 r. wydana została Decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na posterunek policji wraz z przebudową (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na funkcje mieszkalną (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 05.02.2020 r. wydana została Decyzja w sprawie o ustaleniu warunków zabudowy nr 2/2020 dla inwestycji pod nazwą:Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej na świetlicę wiejską (działka nr 152 i 156/1, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta)

artykuł nr 5

Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej na świetlicę wiejską (działki nr 152 i 156/1, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta)

artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy o dodatkowych polowaniach zbiorowych organizowanych przez WKŁ nr 239 „Sokół", które odbędą się na terenie obwodu łowieckiego nr 37 „Bursztynowo" w dniach 12.01.2020 r. oraz 25.01.2020 r. Rozpoczęcie polowań o godzinie 7:30.

artykuł nr 7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na posterunek policji wraz z przebudową (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zabudowań Szkoły Podstawowej w Grucie oraz zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno-szkolne działka nr 48/3, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 10

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 11

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT42634 SKARSZEWY KPM (obiekt łączności publicznej) wraz z linią elektroenergetyczną dla terenu obejmującego działkę nr 1/8, obręb geodezyjny Wiktorowo 0015, gmina Gruta

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 21 października 2019 r. wydana została Decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (obiekt łączności publicznej)dla terenu obejmującego działkę nr 4/2 (w części),obręb geodezyjny Plemięta 0012, gmina Gruta

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na Świetlicę wiejską w Dąbrówce Królewskiej (działki nr 153 i 156/1, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta).

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na powiększenie powierzchni użytkowej istniejącego żłobka(działka nr 63/16, obręb Nicwałd, gmina Gruta)

artykuł nr 15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno.

artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy, o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków gospodarczych na działce nr 23/28, położonej w obrębie Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 17

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków gospodarczych o konstrukcji blaszanej na działce nr 23/28, położonej w miejscowości Mełno

artykuł nr 18

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2019 dla inwestycji:Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PolkomtelInfrastruktura Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWYKPM (obiekt łączności publicznej) wraz z linią elektroenergetyczną

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu Decyzji o w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 z dnia 03.12.2018 r. pod nazwą: Dobudowa garażu do istniejącej remizy strażackiej (działka nr 84, obręb Plemięta, gmina Gruta) w zakresie powierzchni zabudowy oraz ustaleń dotyczących obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

artykuł nr 20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 z dnia 03.12.2018 r. pod nazwą:Dobudowa garażu do istniejącej remizy strażackiej (działka nr 84, obręb Plemięta, gmina Gruta) w zakresie powierzchni zabudowy oraz ustaleń dotyczących obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję uslugowo-rekreacyjną (pomieszczenia świetlicy wiejskiej) wraz z przebudową (działka nr 28/8 obręb Kitnowo, gm. Gruta)

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o polowaniu zbiorowym organizowanym przez Koło Łowieckie DOLINA OSY Rogóźno-Zamek 1, które odbędzie się w dniu 09.02.2019 r.

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o polowaniu zbiorowym organizowanym przez Koło Łowieckie DOLINA OSY Rogóźno-Zamek 1

artykuł nr 24

Komunikat Wójta Gminy Gruta z dnia 24.01.2019 r. w sprawie opłat za media i wywóz odpadów komunalnych w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Gruta.

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 24.01.2019 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (obiekt łączności publicznej) na działce nr 4/2 (w części), obręb Płemięta, gmina Gruta

artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta że w dniu 07.01.2019 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Okonin w pasie drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno w km:8+669,50-12+492,00 (działka 35,133/6,57/1,56/1,17/3, obręb Okonin, oraz działka nr 44/1 obręb Pokrzywno 0013,gm. Gruta)

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWYKPM wraz z linią elektroenergetyczną (działka nr 1/8 obręb Wiktorowo, gm. Gruta)

artykuł nr 28

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 11.12.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (działka nr 17/19, 17/24, 21/1 (w części), 30/5 (w części), 44/1 (w części), 48/17 (w części), 51/2, 52/15,100/2,117 (w części), 133,143 (w części), 160(w części), 161 (w części), 174 (w części) i 184 (w części), obręb geodezyjny Pokrzywno 0013, gm. Gruta)

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 03.12.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Dobudowa garażu do istniejącej remizy strażackiej (działka nr 84, obręb Plemięta, gmina Gruta)

artykuł nr 30

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: Budowa budynku garażowego w miejscowości Mełno, gmina Gruta na działce nr 23/28, obręb Gruta

artykuł nr 31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika magazynowego i zbiornika przepompowego na płynne odchody zwierzęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja istniejącego systemu transportu i magazynowania odchodów zwierzęcych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno.

artykuł nr 32

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługowo-rekreacyjną w świetlicy wiejskiej w Kitnowie (działka nr 28/8 obręb Kitnowo, gm. Gruta)

artykuł nr 33

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy że postępowanie wszczęte na wniosek Pana Edmunda Glinieckiego, reprezentującego firmę PACHT Rolno-Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Salnie w sprawie wydania decyzji owarunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika magazynowego i zbiornika przepompowego na płynne odchody zwierzęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja istniejącego systemu transportu i magazynowania odchodów zwierzęcych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno

artykuł nr 34

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika magazynowego i zbiornika przepompowego na płynne odchody zwierzęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja istniejącego systemu transportu i magazynowania odchodów zwierzęcych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno

artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 05.11.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługową (pomieszczenia związane z obiektem użyteczności publicznej - szkolą podstawowa) wraz z przebudową w miejscowości Nicwałd, gmina Gruta, działka nr 127/4.

artykuł nr 36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej, gmina Gruta na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (działki nr 152 i 156/1, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta)

artykuł nr 37

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Dobudowa garażu do istniejącej remizy strażackiej (działka nr 84, obręb Plemięta, gmina Gruta)

artykuł nr 38

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Okonin w pasie drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno w km: 8+669,50 -12+492,00 (działka 35,133/6,57/1,56/1,17/3, obręb Okonin, oraz działka nr 44/1 obręb Pokrzywno 0013,gm. Gruta)

artykuł nr 39

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wszczynam postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej, gmina Gruta na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (działki nr 152 i 156/1, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 40

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Adaptacja i przebudowa istniejących pomieszczeń szkolnychdla potrzeb utworzenia przedszkola samorządowego w Grucie (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

obrazek
artykuł nr 41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnychna funkcję usługową (pomieszczenia związane z obiektem użyteczności publicznej - szkoła podstawowa) wraz z przebudową w miejscowości Nicwałd, gmina Gruta, działka nr 127/4.

artykuł nr 42

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Okonin

artykuł nr 43

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nicwałd

artykuł nr 44

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Boguszewo oraz Gołębiewko

artykuł nr 45

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mełno oraz Kitnowo

artykuł nr 46

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo

artykuł nr 47

Obwieszczenie Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 18.07.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:zaprojektowania i wykonania zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta dla terenu obejmującego w części lub w całości działki nr: 654/1, 402/7, 402/6, 402/4, 405, 453/5, 453/3, 403/2, 403/1, 402/47, 402/27, 402/26, 402/17, 402/20, 402/15, 402/13, 402/14, 402/22, 402/23, 402/32, 402/48, 400/1, 457/3, 399, 457/1, 460/1, 460/2, 460/3, 461/3, 461/1, 461/2, 462/2, 465/2, 466/3, 463/1, 341/6, 466/4, 467, 468/1, 472/6472/4, 471, 469, 472/7, 472/5, 473/1, 474/4, 476/1, 475/1, 477/2, 477/1, 478/11, 478/10, 478/5, 250, 260/6, 259/1, 261, 402/12, 402/11, 402/9, 402/2, 402/1, 401, 645, 653/1, 653/2, 567, 563, 703/1, 673, 48/1, 48/3, 52/3, 41/1, 45/18, 53, 45/9, 45/12, 45/19, 45/4, 42/1, 42/2, 42/3, 41/5, 41/7, 708/1, 710/3, 675, 711/2, 505/7, 505/12, 505/6, 505/11, 504/4, 504/3, 503/2, 502/3, 674/5, 501/7, 674/1, 500/1, 497/1, 496/1, 495, 494, 493/3, 493/2, 490/1, 488, 487, 486/1, 485/1, 485/4, 485/3, 484, 624, 482, 623, 481, 545/1, 615, 545/2, 617, 544, 546/2, 547/2, 634, 547/8, 546/1, 548/7, 548/3, 549/1, 550/2, 549/2, 550/3, 550/1, 551, 553/2, 564, 565/4, 565/2, 565/3, 565/5, 40, 681, 547/1, 47, 548/8552, 402/25, 341/10, 466/5, 402/37, 280, 652/2, 505/9, 505/10, 453/6501/9, 457/4, 23/28, 402/39, 402/36, 470, 3/2, 489, 547/7, 402/34, 402/31, 682, 395 i 646, obręb geodezyjny Gruta 0005, gm. Gruta

Załączniki
Obwieszczenie Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 18.07.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: zaprojektowania i wykonania zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta dla terenu obejmującego w części lub w całości działki nr: 654/1, 402/7, 402/6, 402/4, 405, 453/5, 453/3, 403/2, 403/1, 402/47, 402/27, 402/26, 402/17, 402/20, 402/15, 402/13, 402/14, 402/22, 402/23, 402/32, 402/48, 400/1, 457/3, 399, 457/1, 460/1, 460/2, 460/3, 461/3, 461/1, 461/2, 462/2, 465/2, 466/3, 463/1, 341/6, 466/4, 467, 468/1, 472/6472/4, 471, 469, 472/7, 472/5, 473/1, 474/4, 476/1, 475/1, 477/2, 477/1, 478/11, 478/10, 478/5, 250, 260/6, 259/1, 261, 402/12, 402/11, 402/9, 402/2, 402/1, 401, 645, 653/1, 653/2, 567, 563, 703/1, 673, 48/1, 48/3, 52/3, 41/1, 45/18, 53, 45/9, 45/12, 45/19, 45/4, 42/1, 42/2, 42/3, 41/5, 41/7, 708/1, 710/3, 675, 711/2, 505/7, 505/12, 505/6, 505/11, 504/4, 504/3, 503/2, 502/3, 674/5, 501/7, 674/1, 500/1, 497/1, 496/1, 495, 494, 493/3, 493/2, 490/1, 488, 487, 486/1, 485/1, 485/4, 485/3, 484, 624, 482, 623, 481, 545/1, 615, 545/2, 617, 544, 546/2, 547/2, 634, 547/8, 546/1, 548/7, 548/3, 549/1, 550/2, 549/2, 550/3, 550/1, 551, 553/2, 564, 565/4, 565/2, 565/3, 565/5, 40, 681, 547/1, 47, 548/8552, 402/25, 341/10, 466/5, 402/37, 280, 652/2, 505/9, 505/10, 453/6501/9, 457/4, 23/28, 402/39, 402/36, 470, 3/2, 489, 547/7, 402/34, 402/31, 682, 395 i 646, obręb geodezyjny Gruta 0005, gm. Gruta   464.830 KB
artykuł nr 48

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przyłącza kablowego nn dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Nicwałd działka nr 121/6. Projektowana inwestycja obręb Annowo, gmina Gruta, działki nr: 46/2,36,20/3; obręb Nicwałd gmina Gruta działki nr : 62, 121/7, 121/6, 120/4, 120/10.

artykuł nr 49

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 czerwca 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 50

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 maja 2018 r. dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023

artykuł nr 51

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego pod nazwą:Budowa przyłącza kablowego nn dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Nicwałd działka nr 12116

artykuł nr 52

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-SCIEKOWEJ W MIEJSCOWOSCI GRUTA

artykuł nr 53

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 23.04.2018 r. o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 23.04.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 54

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 23.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/2018 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przyłącze energetyczne kablowe 15kV z istniejącej linii napowietrznej Pokrzywno

artykuł nr 55

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN-15kV oraz nN - 0,4 kV w miejscowości Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 56

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gruta.

artykuł nr 57

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przyłącze energetyczne kablowe 15 kV z istniejącej linii napowietrznej Pokrzywno.

artykuł nr 58

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 03 października 2017 roku w sprawie wydania decyzji nr 6/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Mełno, gmina Gruta część działki nr: 23/27 obręb Gruta

artykuł nr 59

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 20.09. 2017 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 20.09. 2017 r. w sprawie budowy stacji transformatorowej typu MBST wraz z liniami kablowymi SN-15kV oraz nN - 04,kV w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta

artykuł nr 60

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 31.08.2017 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 31.08.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla potrzeb przyłączenia do istniejącej sieci właścicieli działek od 52/9 do 52/37 w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta. Punt przyłączenia znajduje się na działce drogowej nr 100/2, obręb Pokrzywno

artykuł nr 61

Zawiadomienie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.08.2017 r. o...

Zawiadomienie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Gruta

artykuł nr 62

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 22.08.2017 r. o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 22.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska ? Gruta.

artykuł nr 63

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 11 sierpnia 2017...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Mełno, gmina Gruta część działki nr: 23/27 obręb Gruta

artykuł nr 64

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lipca 2017 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie budowy stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania działki nr 85 w miejscowości Okonin, gmina Gruta, działki nr: 102/3, 121, 89/5, 85 obręb Okonin

artykuł nr 65

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28 czerwca 2017 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przebudowy boiska sportowego wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mełno, gmina Gruta, działka nr: 23/28 obręb Gruta

artykuł nr 66

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania dot....

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pod nazwą budowa stacji transformatorowej typu MBST wraz z liniami kablowymi SN-15kV oraz nN-0,4kV w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta

artykuł nr 67

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta dot. budowy stacji bazowej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 dla terenu obejmującego działkę nr 4/2 (w części), obręb geodezyjny Plemięta 0012,gmina Gruta

artykuł nr 68

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Gruta nr...

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Gruta nr 15/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie treści zapisu: Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Rozdroże na Budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Rozdroże.

artykuł nr 69

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia...

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

artykuł nr 70

Obwieszczenie - Wójt Gminy Gruta zawiadamia strony...

Obwieszczenie - Wójt Gminy Gruta zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.11.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 41429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336.

artykuł nr 71

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 września 2016 r....

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 września 2016 r. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), ogłaszam, co następuje: W dniach od 29 września 2016 r. do 30 października 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

artykuł nr 72

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy...

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy Gruta z dnia 14.07.2016

artykuł nr 73

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy...

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy Gruta z dnia 21.6.2016 r.

artykuł nr 74

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji transformatorowej słupowej typu STE 20/250 wraz z linią kablową SN i linią napowietrzną SN15kV dla działki nr 71/1 i nr 159 położonych w miejscowości Orle

artykuł nr 75

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie budynku przeznaczonego na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na 14 wychowanków z opiekunami w czasie ciągłym wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego na działce budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (po ich przeniesieniu w inne miejsce) na budynek gospodarczo-garażowy na dz. nr 453/5 i dz. nr 453/1 położonych w miejscowości Gruta.

artykuł nr 76

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 02.09.2014 r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 02.09.2014 r. na wniosek GB Gruta 403 Sp. z o.o., ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

artykuł nr 77

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 17 maja 2016 r. o...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 17 maja 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gruta Naciśnij 'czytaj publikację' aby przejść do informacji nt. rewitalizacji na stronie Urzędu Gminy

artykuł nr 78

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 26.04.2016r. w...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 26.04.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/7; 68/1; 69 obręb ewidencyjny Wiktorowo oraz działki 79; 64 obręb Plemięta

artykuł nr 79

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z...

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją techniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 69, 68/1 i 66/7 obręb ewidencyjny Wiktorowo oraz działki: 79 i 64 obręb ewidencyjny Plemięta.

artykuł nr 80

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta o ustaleniu lokalizacji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.

artykuł nr 81

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta o ustaleniu lokalizacji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/9, 66/6, 66/8, 66/4, 66/3, 66/2, 65/5, 60/1, 59. 44, 40/5, 40/4, 40/12, 40/13, 36, 34/16, 31, 29/1, 23/19, 24, 25, 13, 9/2, 8/2, 7/6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.

artykuł nr 82

Zawiadomienie W związku z toczącym się postępowaniem...

Zawiadomienie W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo,

artykuł nr 83

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo

artykuł nr 84

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/7; 68/1; 69 obręb ewidencyjny Wiktorowo oraz działki: 79; 64 obręb ewidencyjny Plemięta.

artykuł nr 85

Zawiadomienie W związku z toczącym się postępowaniem...

Zawiadomienie W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/9, 66/6, 66/8, 66/4, 66/3, 66/2, 65/5, 60/1, 59. 44, 40/5, 40/4, 40/12, 40/13, 36, 34/16, 31, 29/1, 23/19, 24, 25, 13,...

artykuł nr 86

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/9, 66/6, 66/8, 66/4, 66/3, 66/2, 65/5, 60/1, 59. 44, 40/5, 40/4, 40/12, 40/13, 36, 34/16, 31, 29/1, 23/19, 24, 25,13, 9/2, 8/2, 7/6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.

artykuł nr 87

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.

artykuł nr 88

Obwieszczenie o podjęciu postępowania, w sprawie wydania...

Obwieszczenie o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z przekazanym w dniu 14.01.2016r. raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą administracyjnego oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o uzgodnienie realizacji inwestycji.

artykuł nr 89

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 41431C Annowo – Gruta od km 0+000 do km 1+856.

artykuł nr 90

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń

artykuł nr 91

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym...

artykuł nr 92

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15 września 2015r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15 września 2015r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gruta

artykuł nr 93

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta

artykuł nr 94

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na działkach obr. 0007 (Kitnowo): 7/6; 8/2; 8/3; 29/1; 30/1; na działkach obr. 0004 (Gołębiewko): 42; 41/3; 41/2; 36/1; 35/2; 35/49/; 28/1; 10/1; 11/4; 2; 1; na działkach obr. 0002 (Boguszewo):165; 164; 163; 167; 143/2; 142/1; 140; 139/2;; 68; 65; 69/3; 40/3; 41;...

artykuł nr 95

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych...

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu odwiertu nr 2a poprzez budowę ujęcia wody podziemnej oraz budowę 4 zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Gruta na działkach nr 45/13, 45/12, 45/15, 45/19, gmina Gruta

artykuł nr 96

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia...

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

artykuł nr 97

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwiertu nr 2a poprzez budowę ujęcia wody podziemnej oraz budowę 4 zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Grucie na dz. nr 45/13,45/12, 45/15,48/19 w miejscowości Gruta.

artykuł nr 98

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o zawieszeniu postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 01.09.2014r. (wpływ: 02.09.2014r.) GB Gruta 403 Sp. z o.o., ul. Wilcza 46 w Warszawie, dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

artykuł nr 99

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wydaniu postanowienia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu

artykuł nr 100

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

artykuł nr 101

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o przystąpieniu do...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 102

OBWIESZCZENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

OBWIESZCZENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie i przebudowie z remontem dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie wraz z zagospodarowaniem działek nr 30/6, 30/7 i 30/5

artykuł nr 103

Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu...

Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 07.03.2013 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Remoncie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachu dworu na działce nr 28/8 w miejscowości Kitnowo

artykuł nr 104

Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu...

Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 07.03.2013 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Remoncie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachu dworu na działce nr 23/11 w miejscowości Jasiewo

artykuł nr 105

Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu...

Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 28.02.2013 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej SN i nN na działkach nr 109,110/1 i 121/2 w miejscowości Dąbrówka Królewska

artykuł nr 106

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Remont konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachu dworu na działce nr 23/11 w miejscowości Jasiewo

artykuł nr 107

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Remont konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachu dworu na działce nr 28/8 w miejscowości Kitnowo

artykuł nr 108

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa stacji transformatorowej SN/nN, Unii napowietrznej SN i nN na dziatkach nr 109,110/1 i 121/2 w miejscowości Dąbrówka Królewska

artykuł nr 109

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o wyłożeniu do publicznego...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta

artykuł nr 110

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji przeznaczenia istniejących obiektów i przystosowanie ich do produkcji peletu z biomasy, w skali 80 ton na dobę, na części działki nr 23/40 w Mełnie w gminie Gruta

artykuł nr 111

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta - wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gruta przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

artykuł nr 112

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą 'Budowa kompostowni pryzmowej w miejscowości Boguszewo gmina Gruta na działce nr 204 w obrębie geodezyjnym Boguszewo'

artykuł nr 113

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zespołu pałacowo - parkowego położonego w miejscowości Mełno

artykuł nr 114

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 299/21, 299/22 i 299/23 we wsi Gruta oraz prognozy oddziaływania na środowisko

artykuł nr 115

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu we wsi Orle

artykuł nr 116

Zgodnie z art. 37 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia...

Zgodnie z art. 37 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. Wójt Gminy Gruta podaje do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, żołnierskich, inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze...

artykuł nr 117

ZAWIADOMIENIE o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora...

ZAWIADOMIENIE o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o stwierdzenie czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd oraz nr 1384C Pokrzywno-Słup.

artykuł nr 118

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd oraz nr 1384C Pokrzywno-Słup

artykuł nr 119

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta dz. nr 35 jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kW wraz z infrastrukturą drogową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury towarzyszącej

artykuł nr 120

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle, gmina Gruta

artykuł nr 121

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle

artykuł nr 122

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta z dnia 2 czerwca 2006 r. w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników