artykuł nr 1

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 grudnia...

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania biegłego w skład komisji przetargowej

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 18...

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia organizacji, składu, trybu pracy, i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 03.10.2016...

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 03.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.09.2016...

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wybór partnera niezaliczanego do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.0l-IZ.00-04-048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9 .2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9 .2...

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR NR 53/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20...

ZARZĄDZENIE NR NR 53/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14...

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 września 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" .

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6...

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 września 2016 roku zmiema1ące zarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta

artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 05...

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 05 września 2016 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 2017 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej niż do 2030 roku

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 sierpnia 2016 r....

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gruta do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia z dnia 30...

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia z dnia 30 sierpnia 2016 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Gminy Gruta

artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 19...

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 grudnia...

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Gruta

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 grudnia...

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 74/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 74/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia...

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia...

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowym

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.12.2016...

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.12.2016 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Grucie na 2017 rok

artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 7 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 67/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 67/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania biegłego w skład komisji przetargowej.

artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18...

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2016...

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017 - 2030

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2016...

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2016 roku w sprawie : projektu budżetu Gminy Gruta na 2017 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 4...

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Pokrzywno

artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 28...

ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12...

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6...

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5...

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30...

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Pokrzywno

artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30...

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5...

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16...

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10...

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pożyczki Lokalnej Grupy Działania ?Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" z siedzibą w Stolnie

artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE NR 44 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 1 O sierpnia...

ZARZĄDZENIE NR 44 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 1 O sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE NR 43 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 lipca 2016...

ZARZĄDZENIE NR 43 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca...

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca...

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Grucie

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lipca...

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.07.2016...

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.07.2016 r.w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta.

artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 czerwca...

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 czerwca...

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Grucie

artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 czerwca...

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gruta

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 czerwca...

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 czerwca 2016 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2016...

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2015 r.

artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2016...

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie za 2015 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 maja...

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej komisji przetargowej

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 maja...

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.05.2016...

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.05.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 maja...

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 maja 2016r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gruta

artykuł nr 51

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.05.2016r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 EURO

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.05.2016...

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 27...

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 20.04.2016 roku w sprawie...

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 20.04.2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 kwietnia...

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta

artykuł nr 56

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08...

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 kwietnia...

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.04.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko - inspektor ds. budownictwa i infrastruktury gminnej

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 marca...

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.03.2016r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 marca...

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2015 rok

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca...

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Grucie w dniu 25 marca 2016 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca...

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca 2016r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Grucie w dniu 25 marca 2016r.

artykuł nr 64

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lutego...

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania drewnem opalowym pozyskanym z usuwania drzew i wiatrołomów na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Gruta

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 12A/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 12A/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.03.2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty, edukacji, wychowania, kultury i kultury fizycznej w 2016r.

artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22.02.2016r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2013r. realizacji zadań publicznych.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 11 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 lutego...

Zarządzenie Nr 1 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji dokonującej rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lutego...

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.02.2016r...

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.02.2016r zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia...

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia...

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia...

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 5 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 27...

Zarządzenie Nr 5 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Gruta

artykuł nr 74

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 stycznia...

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 stycznia...

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 02/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.01.2016...

Zarządzenie Nr 02/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Grucie na 2016 rok

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 1 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11...

Zarządzenie Nr 1 /2016 Wójta Gminy Grutaz dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi