artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIV/257/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gruta

artykuł nr 2

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Gminy Gruta, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/25/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie Gminy Gruta

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR III/24/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

artykuł nr 5

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 6

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR III/21/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

artykuł nr 8

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019 - 2030.

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 10

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie GminyGruta

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR II/15/18 Rada Gminy Gruta z dnia 06.12.2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

artykuł nr 16

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Gminy Gruta, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania

artykuł nr 17

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Gruta

artykuł nr 18

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

artykuł nr 19

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Gruta

artykuł nr 20

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 21

UCHWAŁA Nr II/7/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

artykuł nr 22

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR II/5/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 24

UCHWAŁA Nr II/4/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gruta

artykuł nr 25

Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy Gruta

artykuł nr 26

Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gruta

artykuł nr 27

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Gruta

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR XXXIV/256/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR XXXIV/255/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR XXXIV/254/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek odnieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XXXIV/253/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatekleśny i formularza informacji w sprawie podatku leśnego.

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR XXXIV/252/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatekrolny i formularza informacji w sprawie podatku rolnego.

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR XXXIV/251/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR XXXIV/250/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

artykuł nr 35

Uchwała Nr XXXIV/249/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR XXXIV/248/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR XXXIII/247/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Mełno

artykuł nr 38

Uchwała nr XXXIII/246/18 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023

artykuł nr 39

Uchwała Nr XXXIII/245/18 Rady Gminy Gruta z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR XXXIII/244/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR XXXII/243/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR XXXII/242/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR XXXII/241/18 RADY GMINY GRUTA Z DNIA 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/215/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina Gruta

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR XXXII/240/18 RADY GMINY GRUTA Z DNIA 6 lipca 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/219/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Okonin, Gmina Gruta

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR XXXII/239/18 RADY GMINY GRUTA Z DNIA 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217118 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Boguszewo oraz Gołębiewko, Gmina Gruta

artykuł nr 46

Uchwala Nr XXXII/238/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

artykuł nr 47

UCHWAŁA Nr XXXII/237/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

artykuł nr 48

Uchwała nr XXXII/236/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR XXXII/235/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie GminyGruta

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR XXXII/233/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 51

Uchwała Nr XXXII/234/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.

artykuł nr 52

Uchwała Nr XXXI/232/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gruta absolutorium z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r.

artykuł nr 53

Uchwała Nr XXXI/231/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r.

artykuł nr 54

Uchwała nr XXXI/230/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018

artykuł nr 55

Uchwała nr XXXI/229/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016 - 2023

artykuł nr 56

Uchwała nr XXXI/228/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

artykuł nr 57

Uchwały nr XXXI/227/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. uchylająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta

artykuł nr 58

Uchwała nr XXXI/226/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR XXXI/225/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 15 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

artykuł nr 60

UCHWAŁA Nr XXXI/224/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Słup oznaczonej jako działka nr 269 o pow. 0,1057 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00019235/3

artykuł nr 61

UCHWAŁA NR XXXI/223/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi

artykuł nr 62

UCHWAŁA NR XXXI/222/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030

artykuł nr 63

UCHWAŁA NR XXXI/221/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 64

UCHWAŁA NR XXXI/220/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 65

UCHWAŁA NR XXX/219/18 RADY GMINY GRUTA Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Okonia, Gmina Gruta

artykuł nr 66

UCHWAŁA NR XXX/218/18 RADY GMINY GRUTA Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mełno oraz Kitnowo, Gmina Gruta

artykuł nr 67

UCHWAŁA NR XXX/217/18 RADY GMINY GRUTA Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plami zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Boguszewo oraz Gołębiewko, Gmina Gruta

artykuł nr 68

UCHWAŁA NR XXX/216/18 RADY GMINY GRUTA Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nicwałd, Gmina Gruta

artykuł nr 69

UCHWAŁA NR XXX/215/18 RADY GMINY GRUTA Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina Gruta

artykuł nr 70

UCHWAŁA NR XXX/214/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania

artykuł nr 71

UCHWAŁA NR XXX/213/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe

artykuł nr 72

Uchwała Nr XXX/212/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.

artykuł nr 73

UCHWAŁA NR XXX/211/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 74

UCHWAŁA NR XXIX/207/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

artykuł nr 75

UCHWAŁA NR XXIX/206/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

artykuł nr 76

UCHWAŁA NR XXIX/210/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta

artykuł nr 77

Uchwała Nr XXIX/205/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.

artykuł nr 78

UCHWAŁA NR XXIX/209/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

artykuł nr 79

UCHWAŁA NR XXIX/208/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2018 roku.

artykuł nr 80

UCHWAŁA NR XXIX/204/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok