artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 102/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gruta

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 99/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 7 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta.

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 3.10.2019 w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 21 września 2019 r. w sprawie rzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sporządzenia strategii rozwoju dla Gminy Gruta.

artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego

artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 września 2019 roku w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem KOBRA-19

artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Grucie.

artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i lata następne

artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 4 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019

artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości placówek oświaty i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. księgowości placówek oświaty i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mełnie

artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach

artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia ,Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Gruta'.

artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE Nr 83/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mełnie

artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemów alarmowania

artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grucie - Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu przyznawania okolicznościowych nagród Wójta Gminy Gruta.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grucie.

artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. ASF

artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. planowania strategicznego

artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany przewodniczącego komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 15 lipca 2019 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Słup, gm. Gruta stanowiącej działkę nr 269 o pow. 0,1057 ha zapisanej w KW nr TO1U/00019235/3

artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach

artykuł nr 31

Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mełnie

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 36

Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Załączniki
Załącznik   1.003 MB
artykuł nr 37

Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników oraz kierowania ich na szkolenia w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postępowania pracowników Urzędu Gminy w Grucie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Gruta

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania likwidatora samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie"

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru Wójta Gminy Gruta oraz wyznaczenia Kierownika Stałego Dyżuru

artykuł nr 41

Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grucie - stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds, obronnych i ochrony przeciwpożarowej.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i nieruchomości w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze — Sekretarz Gminy Gruta

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze — Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania oraz rozliczania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.05.2019 w sprawie zmian dotyczących zasad polityki rachunkowości

artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Grucie

artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i nieruchomości

artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania oraz rozliczania środków zewnętrznych

artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Gruta

artykuł nr 56

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Gruta systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 'zastrzeżone'

artykuł nr 57

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych dla Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 58

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii specjalnej

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 39/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 60

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grucie

artykuł nr 61

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania realizowanego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno - Nicwałd od km 0+000 do km 1+425

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.04.2019 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019 - 2030.

artykuł nr 63

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr39/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Gruta w 2019 roku

artykuł nr 66

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.

artykuł nr 68

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2018 rok

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr34/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

artykuł nr 70

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 71

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.03.2019 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019 - 2030.

artykuł nr 74

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie: powołania komisji dokonującej rozpatrzenia wniosków w prawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

artykuł nr 76

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości pre-współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Grucie w 2019r.

artykuł nr 77

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mełno.

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 81

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wiktorowo.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Słup.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Plemięta.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Orle.

artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Okonin.

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nicwałd.

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mełno.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mełno Cukrownia.

artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kitnowo.

artykuł nr 91

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiewo.

artykuł nr 92

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gruta.

artykuł nr 93

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gołębiewko.

artykuł nr 94

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dąbrówka Królewska.

artykuł nr 95

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Boguszewo.

artykuł nr 96

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Annowo.

artykuł nr 97

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zmian dotyczących zasad polityki rachunkowości

artykuł nr 98

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w zasadach prowadzenia w Urzędzie Gminy w Grucie Centralnego Rejestru Umów.

artykuł nr 99

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 100

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 101

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY GRUTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania i Punktów Alarmowania

artykuł nr 102

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu sprzętu obrony cywilnej

artykuł nr 103

ZARZĄDZENIE NR 86A/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo.