artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego na...

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych ujętych w Wieloletnim programie współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011