artykuł nr 1

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 299/21, 299/22 i 299/23 we wsi Gruta oraz prognozy oddziaływania na środowisko