artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta