artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gruta

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta

z dnia 2 czerwca 2006 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gruta

Na podstawie art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), podaję do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gruta:

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie
gminy działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:

1)               zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2)               posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

3)               posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do:

a)                    bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych

b)         odbioru odpadów zebranych selektywnie,

4)               pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne oraz oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,

5)               posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych zawartą z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2.     Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych położonych na terenie gminy oraz transport nieczystości ciekłych
pochodzących z tych zbiorników powinien spełniać następujące warunki:

1)               zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2)               posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej

3)               posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

4)               udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

3.     Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia określone w pkt 1 i 2 powinien
przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Gruta

                                                                                                                                     Stanisław Tarkowski

 

 

 


Załączniki
Ogłoszenie Wójta 351.574 KB