Mapa serwisu BIP

Dane podstawowe

Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Godziny urzędowania

Oświadczenia Majątkowe

Pozostali Pracownicy

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Radni Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r.

Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r.

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r.

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Wójt Gminy Gruta

Oświadczenie na dzień 19.09.2014

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Przewodniący Rady Gminy

Oświadczenie na dzień 19.09.2014

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Skarbnik Gminy Gruta

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Zastępca Wójta

Oświadczenie za 2018 rok

Oświadczenia za 2019 rok

Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta

Struktura organizacyjna

RODO

Raport o stanie Gminy Gruta

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP oraz witryny Gmina Gruta

Wójt Gminy

Skargi i wnioski

Sekretarz

Skarbnik

Rada Gminy

Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta

2015 rok

2019 rok

Sesje

Najbliższa sesja

Archiwum Sesji

Komisje Rady Gminy Gruta

Najbliższa Komisja

Sołectwa

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa

Plan Pracy Komisji na 2006 rok

Wydział Organizacyjny

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Prawny

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Wydział Ekologii i Zdrowia

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Lokalowy

Wydział Rozwoju Gminy i Miasta

Wydział Edukacji

Straż Miejska

Referat Księgowości

Referat Podatków

Referat Finansowo-Budżetowy

Referat Drogownictwa

Referat Informatyki

Referat Geodezji i Rolnictwa

Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji

Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Statut

Budżet

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Budżet

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2003

Rok 2008

Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu

2003 rok

2004 rok

2005 rok

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Sprawozdania finansowe

2018 rok

2019 rok

Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych

2019 rok

Uchwały

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Zarządzenia Wójta Gminy

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Podatki i opłaty lokalne

Komunikaty

Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Interpretacje indywidualne

2017 rok

Rok 2021

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Protokół z kontroli kompleksowej

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź

Protokół z kontroli sprawdzającej

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Gołębiewko

Boguszewo

Słup

Wiktorowo I

Wiktorowo II

Pokrzywno

Gruta

Annowo

2018 rok

2019 rok

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA

Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska

Informacje Wójta Gminy Gruta

Program Ochrony Środowiska

Zawiadomienia i obwieszczenia

Wzory wniosków

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta

Referendum 6 września 2015

Lokalna Strategia Rozwoju

Ogłoszenia

Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

2011 rok

2013 rok

2015 rok

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

2018 rok

2019 rok

Ogłoszenia o wynikach konkursów

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2011 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

Oferty na realizację zadań publicznych

2019 rok

2020 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

2020 rok

2021 rok

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdania

2019 rok

2020 rok

Roczne programy współpracy

2019 rok

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2020 rok

Przepisy prawne

2015 rok

2016 rok

Protokoły z zebrań

2015 rok

2016 rok

Sprawozdania i oświadczenia

2015 rok

2016 rok

2015 rok

Przepisy prawne

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Instrukcja wypełniania wniosku

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców

2016 rok

Program Rewitalizacji Gminy Gruta

2016 rok

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Drogi

Oferty

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Strona informująca o PSR2010

Powszechny Spis Rolny

2020 rok

pliki na serwerze