artykuł nr 1

Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta

 Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta

 Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia

19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,

Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Gruta przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 

-   tłumacza PJM (polski język migowy),

-   tłumacza SJM (system językowo – migowy),

 

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza,

co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

 

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

· Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie

Urzędu Gminy Gruta zamiar skorzystania z tłumacza.

· Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.

· Należy wskazać metodę komunikowania się.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie można przekazać do Urzędu Gminy Gruta jedną z następujących form:

· e-mail pod adres: gruta@gruta.pl z treścią w tytule: "Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w Urzędzie Gminy";

· faksem pod numer: 56 46 83 188;

· telefonicznie pod numer: 56 46 83 188 za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, która dokona zgłoszenia w celu rezerwacji terminu wizyty;

· pocztą na adres: Urząd Gminy Gruta, 86-330 Mełno , składając pisemny wniosek;

· osobiście lub przez inną osobę, która została wybrana przez zainteresowaną osobę, składając pisemny wniosek w siedzibie urzędu: Urząd Gminy Gruta, 86-330 Mełno