artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.09.2021 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRUTA

artykuł nr 2

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.09.2021 r. o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy do uzgodnień dla inwestycji polegającej na: BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY ok. 300kW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce 158/94 przełożonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno.

artykuł nr 3

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Gruta z dnia 10.09.2021 r. o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 11.08.2021 r. (wpływ: 17.08.2021 r., uzupełniony: 08.09.2021 r.) złożony przez Pana Michała Czajkowskiego reprezentującego PVE 174 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 3/8 w obrębie Orle w Gminie Gruta.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 07.09.2021 o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień w zakresie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem i punktem redukcyjno - pomiarowym do budynku mieszkalnego znajdującego się w m. Pokrzywno na działce nr: 19/5, obręb: 0013 Pokrzywno, powiat grudziądzki (w części działki nr: 21/1, 44/1, 19/5, obręb Pokrzywno)

artykuł nr 5

Wójt Gminy Gruta działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 239 „SOKÓŁ" w Grudziądzu, w sezonie 2021/2022, zawartą w załączniku do niniejszego obwieszczenia.