artykuł nr 41

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 23.03.2023 r., że w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN i nN oraz stacji transformatorowej na terenie działki nr 23/40, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta" (projektowana inwestycja obręb Gruta [0005] dz. nr 23/40) zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 42

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Sieć kanalizacji deszczowej Dn 0,15-0,40m długości ok. 1000 mb z wylotem do rowu i separatorami 2 kpi. Szczelne zbiorniki na ścieki sanitarne o poj. Do 10 m3 - 2 kpi. Sieć kanalizacji technologicznej (wody gnojowej) Dn 0,15 - 0,30 długości ok. 700 mb, ze zbiornikami na nawozy naturalne (gnojowicę) - 2 kpi, o poj. ok. 5000 m3, przepompowni wody gnojowej" (projektowana inwestycja w miejscowości Salno, obręb geodezyjny Dąbrówka Królewska [0003], gmina Gruta, dz. nr: 153/47,158/89,158/94)

artykuł nr 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 13.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na ”Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych otworem studziennym nr 1, o wydajności do Q=45,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Gruta, gmina Gruta na terenie działki o numerze ewidencyjnym 637/2, obręb 0005, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąki trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Gruta, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

artykuł nr 44

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 13.03.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce 187/1 obręb Gruta, gmina Gruta".

artykuł nr 45

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej SN i nN oraz stacji transformatorowej na terenie działki nr 23/40, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta.