artykuł nr 1

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gruta na okres 3 lat.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021r. zawiadamiające o wydanych postanowieniach uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx208-095019-XX-01/10839_L208_Mełno_006 dla modernizacji linii kolejowej nr. 208 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS, na działce nr ewid. 87/4, obręb 0008 Mełno, położonej w miejscowości Mełno, gminie Gruta

artykuł nr 3

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwalę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (tj. tzw. „uchwałę antysmogową") oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

artykuł nr 5

ROZPORZĄDZENIE Nr 9 /2021 WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików