artykuł nr 1

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2023 r. o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na ode. Grudziądz-Gdańsk

artykuł nr 2

Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 12 października 2023 r. o wydaniu w dniu 10 października 2023 r., przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, decyzji znak: DOA.7110.228.2023.JOO, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 62/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., znak: WIR.I.7840.12.5.2023.MB, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia inwestorowi: Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwolenia na budowę, w części dotyczącej działki nr ewid. 12/1 obręb ewid. 0019 Stary Folwark oraz działki nr ewid. 37/1 obręb ewid. 0005 Kłódka Szlachecka, dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 ode. Gustorzyn-Gardeja. Odcinek 3 od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa".

artykuł nr 4

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2023 roku o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.09.2023 r. o wydaniu w dniu 27 września 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OŚR.6220.2.7.2023, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 040135C w miejscowości Stary Folwark, gmina Grudziądz", z wniosku złożonego przez Gminę Grudziądz reprezentowaną przez Pana Jacka Zyglewicza - zastępcę Wójta Gminy Grudziądz.