artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90/10, o pow. 0,2200 ha, obręb Mełno, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018517/7

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIII/143/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem odrębnej własności budynków posadowionych na tym gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 271/2, o pow. 0,5714 ha, obręb Gruta, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018512/2

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIII/142/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIII/141/20 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2021 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIII/140/20 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2021 - 2030.