artykuł nr 56

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 24.10.2022 r., że w dniu 24 października 2022 r. wydane zostało postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na terenie działki nr: 52/12, obręb Pokrzywno, gmina Gruta.

artykuł nr 57

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 24.10.2022 r., że w dniu 24 października 2022 roku Wójt Gminy Gruta przekazał przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: zmiany decyzji Wójta Gminy Gruta nr 4/2022 z dnia 31 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej 0,4/15kV w celu jego uzgodnienia

artykuł nr 58

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 24.10.2022 r., że w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ na terenie działek ewidencyjnych: 453/1, 453/5, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 59

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 21 października 2022 roku, że na wniosek Rolno-Handlowej Spółki z o.o. PACHT z siedzibą w Salnie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: posadowieniu pomieszczenia do przechowywania urządzeń pomiarowych i dokumentacji na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno

artykuł nr 60

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zmiany decyzji Nr 4/2022 z dnia 31 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 0,4/15kV" położonej w obrębie geodezyjnym Pokrzywno 0013, gm. Gruta