artykuł nr 61

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 3 października 2022 roku o przekazaniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zakresie: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ na terenie działek ewidencyjnych: 453/1, 453/5, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 62

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 29.09.2022 r. o polowaniu zbiorowym.

artykuł nr 63

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 29.09.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce 187/1 obręb Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 64

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 20.09.2022 r. ,że w związku z pismem Wnioskodawcy, wpływ do tut. urzędu 19 września 2022 r. zawierającym prośbę o wstrzymaniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budynku gospodarczego na terenie działki nr: 52/12, obręb Pokrzywno, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem przez Wójta Gminy Gruta postanowienia o zawieszeniu postępowania na wniosek strony w przedmiotowej sprawie.

artykuł nr 65

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 21.09.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ" na terenie działek ewidencyjnych: 453/1, 453/5, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta.