artykuł nr 31

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lipca 2023 roku o wydaniu postanowienia podejmującego z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 3/8 w obrębie Orle w gminie Gruta”

artykuł nr 32

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 9 maja 2023 roku nr RIR.6624.15.2023 o przeniesieniu numeru porządkowego do miejscowości o nazwie urzędowej oraz zmianie numeru porządkowego

artykuł nr 33

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 9 maja 2023 roku nr RIR.6624.14.2023 o przeniesieniu numeru porządkowego do miejscowości o nazwie urzędowej oraz zmianie numeru porządkowego

artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 11 maja 2023 roku, że w dniu 11 maja 2023 r., wydana została decyzja nr 21/2023 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Sieć kanalizacji deszczowej Dn 0,15-0,40m długości ok. 1000 mb z wylotem do rowu i separatorami 2 kpi Szczelne zbiorniki na ścieki sanitarne o poj. Do 10 m3 -2 kpi. Sieć kanalizacji technologicznej (wody gnojowej) Dn 0,15 - 0,30 długości ok. 700 mb, ze zbiornikami na nawozy naturalne (gnojowicę) - 2 kpi, o poj. ok. 5000 m3, przepompowni wody gnojowej".

artykuł nr 35

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 4 maja 2022 r. o godz. 16.30 (II termin: godz. 16.45) w świetlicy wiejskiej w Wiktorowie odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Wiktorowo