artykuł nr 36

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Gruta z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ”Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych otworem studziennym nr 1, o wydajności do Q=45,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Gruta, gmina Gruta na terenie działki o numerze ewidencyjnym 637/2, obręb 0005, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąki trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Gruta, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”

artykuł nr 37

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 18 kwietnia 2023 roku, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Sieć kanalizacji deszczowej Dn 0,15-0,40m długości ok. 1000 mb z wylotem do rowu i separatorami 2 kpi. Szczelne zbiorniki na ścieki sanitarne o poj. Do 10 m3 - 2 kpi. Sieć kanalizacji technologicznej (wody gnojowej) Dn 0,15 - 0,30 długości ok. 700 mb, ze zbiornikami na nawozy naturalne (gnojowicę) -2 kpi, o poj. ok. 5000 m3, przepompowni wody gnojowej" (projektowana inwestycja w miejscowości Salno, obręb geodezyjny Dąbrówka Królewska [0003], gmina Gruta, dz. nr: 153/47,158/89,158/94) zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 38

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 12 kwietnia 2023 roku, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. wydana została decyzja nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN i nN oraz stacji transformatorowej na terenie działki nr 23/40, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta" (projektowana inwestycja obręb Gruta [0005] dz. nr 23/40)

artykuł nr 39

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 29 marca 2023 roku o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wniosku złożonego przez Pana Szymona Górskiego - Gospodarstwo Rolne Szymon Górski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na planowane przedsięwzięcie pn.:';Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych otworem studziennym nr 1, o wydajności do Q=45,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Gruta, gmina Gruta na terenie działki o numerze ewidencyjnym 637/2, obręb 0005, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąki trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Gruta, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie

artykuł nr 40

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28.03.2023 r. o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy do uzgodnień dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Sieć kanalizacji deszczowej Dn 0,15-0,40m długości ok. 1000 mb z wylotem do rowu i separatorami 2 kpi. Szczelne zbiorniki na ścieki sanitarne o poj. Do 10 m3 - 2 kpi. Sieć kanalizacji technologicznej (wody gnojowej) Dn 0,15 - 0,30 długości ok. 700 mb, ze zbiornikami na nawozy naturalne (gnojowicę) -2 kpi, o poj. ok. 5000 m3, przepompowni wody gnojowej" (projektowana inwestycja w miejscowości Salno, obręb geodezyjny Dąbrówka Królewska [0003], gmina Gruta, dz. nr: 153/47,158/89,158/94) w celu jego uzgodnienia