artykuł nr 46

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającej na budowie ścieżki rowerowej Pokrzywno-Marusza, na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 34, 3018/2, 3019/3, 3019/5, 3020 położonych w obrębie ewidencyjnym Skarszewy, gmina Grudziądz oraz na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 117, 3018/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Pokrzywno, gmina Gruta.

artykuł nr 47

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 16.02.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie z wniosku złożonego przez firmę Allter Power Sp. z o.o. z siedzibą w Mełnie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce 187/1 obręb Gruta, gmina Gruta".

artykuł nr 48

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 02.01.2023 r., że w dniu 2 stycznia 2023 r., wydana została decyzja nr 1/2023 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: Posadowieniu kontenera do celów gospodarczych, działka nr 158/94, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta.

artykuł nr 49

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 30.12.2022 r., że w dniu 30 grudnia 2022 r. wydana została decyzja Nr 12/2022 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Gruta Nr 4/2022 z dnia 31 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 0,4/15kV" położonej w obrębie geodezyjnym Pokrzywno 0013, gm. Gruta.

artykuł nr 50

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 14 grudnia 2022 roku że w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: posadowieniu pomieszczenia do przechowywania urządzeń pomiarowych i dokumentacji na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno.