artykuł nr 1

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

artykuł nr 2

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29...

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z dnia 13 października 2005 r.)