artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltainczej Dąbrówka Królewska o mocy do 1 MW, wraz drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15.04.2021 r. że w dniu 15 kwietnia 2021 r., wydana została decyzja nr 18/2021 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: Budowa silosu zbożowego o pojemności do 60 ton w zabudowie zagrodowej na działce nr 219, obręb Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15.04.2021 r. że w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską wraz z przebudową w miejscowości Jasiewo (działka nr 23/11, obręb Jasiewo, gm. Gruta) zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 14.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWY KMP wraz z linią elektroenergetyczną (działka nr 1/8, obręb Wiktorowo, gmina Gruta)

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 8 kwietnia 2021 roku o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRUTA. Projektowana inwestycja obręb Gruta, gmina Gruta,działki nr: 463/1,463/4, 341/7, 341/9, 342/2, 317, 347/5 i 337/1.

artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 7 kwietnia 2021 roku, że po otrzymanej decyzji (wpływ do tut. urzędu 14.01.2021 r.) z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: SKO-72-210/20 od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ponownie wszczynam postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 19 lutego 2020 r. Pani Hanny Szumotalskiej w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na terenie działki nr 23/10, położonej w miejscowości Mełno, obręb Gruta, gmina Gruta.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 6 kwietnia 2021 roku, że w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie silosu zbożowego o pojemności do 60 ton w zabudowie zagrodowej na działce nr 219. położonej w obrębie Gruta, gmina Gruta zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej dla działki nr 373/3 w miejscowości Słup(działka nr 373/3, obręb Słup, gmina Gruta)

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień po uwzględnieniu uwag zgodnie postanowieniem znak: WUOZ.T.WZN.5151.5.8.2021.KJ, które wpłynęło do tut. urzędu od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, przekazał ponownie przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na funkcję usługową (świetlicę wiejską) wraz z przebudową, działka nr 23/11. obręb geodezyjny Jasiewo, gm. Gruta w celu jego uzgodnienia

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 19 marca 2021 roku, że w dniu 19 marca 2021 r., wydana została decyzja nr 15/2021 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na Posadowieniu trzech zbiorników na olej napędowy o łącznej pojemności 20 m3, działka nr 158/94, obręb Dąbrówka Królewska,gmina Gruta.

artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 19 marca 2021 roku, że w dniu 19 marca 2021 r. wydana została decyzja nr 2/2021 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Gruta nr 1/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmiana sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno-szkolne (działka nr 48/3 (w części), obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.03.2021r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Dąbrówka Królewska o mocy do 1 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce nr 19/2 obręb Dąbrówka Królewska, Gmina Gruta", umożliwiającym wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 09.03.2021 r. o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy do uzgodnień dla inwestycji polegającej na: budowie silosu zbożowego o pojemności do 60 ton w zabudowie zagrodowej na działce nr 219. położonej w obrębie Gruta, gmina Gruta,

artykuł nr 14

Wójt Gminy Gruta zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: posadowieniu trzech zbiorników na olej napędowy o łącznej pojemności 20 m3 na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta. miejscowość Salno zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta że w sprawie wydania zmiany decyzji Wójta Gminy Gruta nr 1/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy części budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno-szkolne (działka nr 48/3, obręb Gruta, gmina Gruta) zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień

artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 26.02.2021 r. wydana została Decyzja nr 1/2021o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 - nr projektu: GRU0701B (działka nr 414, obręb Plemięta, gmina Gruta)

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 18-02-2021 r. o wszczęciu postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 1/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy części budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno-szkolne(działka nr 48/3, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15.02.2021r. że na wniosek Pana Mirosława Górskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie silosu zbożowego na terenie działki nr 219, położonej w obrębie Gruta, gmina Gruta.

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta dot. terminu załatwienia sprawy wszczętej na wniosek złożony przez Pana Marcina Bachorza, reprezentującego P.P.P i U.R. Lambda Sp. z o. o., ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk, działającego w imieniu i na rzecz P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu GRU0701B), na terenie działki nr 4/4, obręb Plemięta, gmina Gruta

artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 5 lutego 2021 roku o przekazaniu przygotowanego projektu decyzji o warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: posadowieniu trzech zbiorników na olej napędowy o łącznej pojemności 20 m3 na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Samo, w celu jego uzgodnienia

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 05-02-2021 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską wraz z przebudową w miejscowości Jasiewo" (działka nr 23/11, obręb Jasiewo, gm. Gruta).

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 - nr projektu: GRU0701B (działka nr 4/4, obrąb Plemięta, gmina Gruta)

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 11 grudnia 2020 r. wydana została Decyzja nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE ORAZ PRZEBUDOWA - ADAPTACJA SALI GIMNASTYCZNEJ NA SALE LEKCYJNE wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym (działka nr 127/4, obręb Nicwałd, gmina Gruta)

artykuł nr 25

Obwieszczenie - Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 9 grudnia 2020 r. wydana została Decyzja nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU W OŚRODKU ZDROWIA (lokalu mieszkalnego nr 2)NA GABINETY LEKARSKIE (na terenie działki nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 - nr projektu: GRU0701B

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu trzech zbiorników na olej napędowy o łącznej pojemności 20 m3- jeden zbiornik o pojemności 10 m3 oraz dwóch o pojemności 5 m3 na terenie działki geod. 158/94, obręb 0003 Dąbrówka Królewska, umożliwiającym wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.

artykuł nr 28

ZAWIADOMIENIE o odwołaniu stron postępowania oraz o zastosowaniu formy zawiadamiania publicznego, dotyczy: odwołania od decyzji nr 59/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. o warunkach zabudowy.

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wyłożeniu do publicznego wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni tj. od 02.12.2020 r. - 23.12.2020 r. Aktualizację projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gruta.

artykuł nr 30

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie sali sportowej przy szkole podstawowej w Nicwałdzie oraz przebudowa - adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem miedzy salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym, na terenie działki nr 127/4, obręb Nicwałd, gmina Gruta zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 31

Obwieszczenie Wójta o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wszczętej na wniosek złożony przez Pana Tomasza Groszewskiego, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sali sportowej przy szkole podstawowej w Nicwałdzie oraz przebudowa - adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym, na terenie działki nr 127/4, obręb Nicwałd, gmina Gruta

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA -LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 (na parterze) NA GABINETY LEKARSKIE W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GRUCIE, GRUTA 277/2 (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 3 listopada 2020 r., wydana została Decyzja nr 59/2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 23/10, obręb Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych w obwodzie nr 24 Koła Łowieckiego „Dolina Osy" w roku 2020/2021, zawartą w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych w obwodach 27 i 37 WKŁ 239 „SOKÓŁ" w roku 2020/2021, zawartą w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

artykuł nr 36

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego im. Wojskiego w roku 2020/2021, zawartą w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

artykuł nr 37

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA - LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 ( na parterze) NA GABINETY LEKARSKIE W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GRUCIE, GRUTA 277/2 (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 38

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sali sportowej przy szkole podstawowej w Nicwałdzie oraz przebudowa - adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym, na terenie działki nr 127/4, obręb geodezyjny Nicwałd, gm. Gruta.

Załączniki
Zawiadomienie   327.353 KB
Projekt   41.286 KB
Załącznik graficzny   3.578 MB
artykuł nr 39

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym oraz zastosowaniu formy zawiadamiania publicznego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 23/10 położonej w miejscowości Mełno, obręb Gruta

artykuł nr 40

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie

artykuł nr 41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o zastosowaniu formy zawiadamiania publicznego

artykuł nr 42

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 24.08.2020 roku w sprawie wydania decyzji nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POlkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWY KPM wraz z linią elektroenergetyczną (działka nr 1/8 obręb Wiktorowo, gm. Gruta)

artykuł nr 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 14.08.2020 roku w sprawie zbiorowego polowania na kaczki na terenie obwodu łowieckiego nr 37 "Bursztynowo" przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 239 "SOKÓŁ" w dniu 22.08.2020 r.

artykuł nr 44

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 10.08.2020 roku - informacja nt. polowania zbiorowego na kaczki i grzywacze w dniu 15.08.2020

artykuł nr 45

Obwieszczenia Wójta Gminy Gruta z dnia 17.07.2020 - plan polowań Wojskowego Koła Łowieckiego nr 220 "DANIEL" w Grudziądzu

artykuł nr 46

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT42634 SKARSZEWY KPM wraz z linią elektroenergetyczną na działce nr: 1/8, obręb geodezyjny Wiktorowo, gm. Gruta.

artykuł nr 47

Komunikat Wójta Gminy Gruta z dnia 22.06.2020 r. w sprawie opłat za media i wywóz odpadów komunalnych w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Gruta.

artykuł nr 48

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWY KPM wraz z Unią elektroenergetyczną (działka nr 1/8 obręb Wiktorowo, gm. Gruta)

artykuł nr 49

Obwieszczenie Wójt Gminy Gruta, że w dniu 02.06.2020 r. wydana została Decyzja nr 4/2020 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na Zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego (gabinet rehabilitacji leczniczej)na funkcje mieszkaniową (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta))

artykuł nr 50

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi powiatowej nr 1402C Mełno - Boguszewo - Linowo (działka nr 96/2, obręb Mełno, gmina Gruta)zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 51

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie podania do wiadomości, że w dniu 20.05.2020 r. wydana została decyzja nr 24/2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce 23/10, obręb Gruta, gmina Gruta.

artykuł nr 52

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu polegającej na "zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na funkcję mieszkalną (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)"

artykuł nr 53

Obwieszczenie Wójta Gminy, że w dniu 12.05.2020 r. wydana została Decyzja nr 21/2020 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie pomostu wędkarsko-rekreacyjnego", na terenie działki 167 (przy działce 161/2), obręb Nicwałd, gmina Gruta.

artykuł nr 54

Obwieszczenie o o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w obwieszczeniu Wójta Gminy Gruta z dnia 24.02.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod nazwą: Zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na funkcje mieszkalną (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta).

artykuł nr 55

Zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym oraz o zastosowaniu formy zawiadamiania publicznego w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego o konstrukcji blaszanej posadowionego na betonowej wylewce na działce nr 23/10, położonej w miejscowości Mełno, obręb Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 56

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 08.04.2020 r. wydana została Decyzja nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Rozbudowa i przebudowa budynku żłobka wraz z termomodernizacją (działka nr 63/16, obręb Nicwałd, gmina Gruta)

artykuł nr 57

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania oraz o zastosowaniu formy zawiadamiania publicznego na wniosek Pani Hanny Szumotalskiej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego o konstrukcji blaszanej posadowionego na betonowej wylewce na działce nr 23/10, położonej w miejscowości Mełno, obręb Gruta, gmina Gruta.

artykuł nr 58

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta że w dniu 18.03.2020 r. wydana została Decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na posterunek policji wraz z przebudową (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 59

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na funkcje mieszkalną (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 60

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 05.02.2020 r. wydana została Decyzja w sprawie o ustaleniu warunków zabudowy nr 2/2020 dla inwestycji pod nazwą:Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej na świetlicę wiejską (działka nr 152 i 156/1, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta)

artykuł nr 61

Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej na świetlicę wiejską (działki nr 152 i 156/1, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta)

artykuł nr 62

Obwieszczenie Wójta Gminy o dodatkowych polowaniach zbiorowych organizowanych przez WKŁ nr 239 „Sokół", które odbędą się na terenie obwodu łowieckiego nr 37 „Bursztynowo" w dniach 12.01.2020 r. oraz 25.01.2020 r. Rozpoczęcie polowań o godzinie 7:30.

artykuł nr 63

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na posterunek policji wraz z przebudową (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 64

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zabudowań Szkoły Podstawowej w Grucie oraz zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno-szkolne działka nr 48/3, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 65

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 66

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 67

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT42634 SKARSZEWY KPM (obiekt łączności publicznej) wraz z linią elektroenergetyczną dla terenu obejmującego działkę nr 1/8, obręb geodezyjny Wiktorowo 0015, gmina Gruta

artykuł nr 68

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 21 października 2019 r. wydana została Decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (obiekt łączności publicznej)dla terenu obejmującego działkę nr 4/2 (w części),obręb geodezyjny Plemięta 0012, gmina Gruta

artykuł nr 69

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na Świetlicę wiejską w Dąbrówce Królewskiej (działki nr 153 i 156/1, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta).

artykuł nr 70

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na powiększenie powierzchni użytkowej istniejącego żłobka(działka nr 63/16, obręb Nicwałd, gmina Gruta)

artykuł nr 71

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno.

artykuł nr 72

Obwieszczenie Wójta Gminy, o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków gospodarczych na działce nr 23/28, położonej w obrębie Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 73

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków gospodarczych o konstrukcji blaszanej na działce nr 23/28, położonej w miejscowości Mełno

artykuł nr 74

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2019 dla inwestycji:Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PolkomtelInfrastruktura Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWYKPM (obiekt łączności publicznej) wraz z linią elektroenergetyczną

artykuł nr 75

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu Decyzji o w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 z dnia 03.12.2018 r. pod nazwą: Dobudowa garażu do istniejącej remizy strażackiej (działka nr 84, obręb Plemięta, gmina Gruta) w zakresie powierzchni zabudowy oraz ustaleń dotyczących obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

artykuł nr 76

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 z dnia 03.12.2018 r. pod nazwą:Dobudowa garażu do istniejącej remizy strażackiej (działka nr 84, obręb Plemięta, gmina Gruta) w zakresie powierzchni zabudowy oraz ustaleń dotyczących obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

artykuł nr 77

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję uslugowo-rekreacyjną (pomieszczenia świetlicy wiejskiej) wraz z przebudową (działka nr 28/8 obręb Kitnowo, gm. Gruta)

artykuł nr 78

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o polowaniu zbiorowym organizowanym przez Koło Łowieckie DOLINA OSY Rogóźno-Zamek 1, które odbędzie się w dniu 09.02.2019 r.

artykuł nr 79

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o polowaniu zbiorowym organizowanym przez Koło Łowieckie DOLINA OSY Rogóźno-Zamek 1

artykuł nr 80

Komunikat Wójta Gminy Gruta z dnia 24.01.2019 r. w sprawie opłat za media i wywóz odpadów komunalnych w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Gruta.

artykuł nr 81

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 24.01.2019 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (obiekt łączności publicznej) na działce nr 4/2 (w części), obręb Płemięta, gmina Gruta

artykuł nr 82

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta że w dniu 07.01.2019 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Okonin w pasie drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno w km:8+669,50-12+492,00 (działka 35,133/6,57/1,56/1,17/3, obręb Okonin, oraz działka nr 44/1 obręb Pokrzywno 0013,gm. Gruta)

artykuł nr 83

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWYKPM wraz z linią elektroenergetyczną (działka nr 1/8 obręb Wiktorowo, gm. Gruta)

artykuł nr 84

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 11.12.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (działka nr 17/19, 17/24, 21/1 (w części), 30/5 (w części), 44/1 (w części), 48/17 (w części), 51/2, 52/15,100/2,117 (w części), 133,143 (w części), 160(w części), 161 (w części), 174 (w części) i 184 (w części), obręb geodezyjny Pokrzywno 0013, gm. Gruta)

artykuł nr 85

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 03.12.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Dobudowa garażu do istniejącej remizy strażackiej (działka nr 84, obręb Plemięta, gmina Gruta)

artykuł nr 86

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: Budowa budynku garażowego w miejscowości Mełno, gmina Gruta na działce nr 23/28, obręb Gruta

artykuł nr 87

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika magazynowego i zbiornika przepompowego na płynne odchody zwierzęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja istniejącego systemu transportu i magazynowania odchodów zwierzęcych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno.

artykuł nr 88

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługowo-rekreacyjną w świetlicy wiejskiej w Kitnowie (działka nr 28/8 obręb Kitnowo, gm. Gruta)

artykuł nr 89

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy że postępowanie wszczęte na wniosek Pana Edmunda Glinieckiego, reprezentującego firmę PACHT Rolno-Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Salnie w sprawie wydania decyzji owarunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika magazynowego i zbiornika przepompowego na płynne odchody zwierzęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja istniejącego systemu transportu i magazynowania odchodów zwierzęcych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno

artykuł nr 90

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika magazynowego i zbiornika przepompowego na płynne odchody zwierzęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja istniejącego systemu transportu i magazynowania odchodów zwierzęcych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno

artykuł nr 91

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 05.11.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługową (pomieszczenia związane z obiektem użyteczności publicznej - szkolą podstawowa) wraz z przebudową w miejscowości Nicwałd, gmina Gruta, działka nr 127/4.

artykuł nr 92

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej, gmina Gruta na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (działki nr 152 i 156/1, obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta)

artykuł nr 93

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Dobudowa garażu do istniejącej remizy strażackiej (działka nr 84, obręb Plemięta, gmina Gruta)

artykuł nr 94

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Okonin w pasie drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno w km: 8+669,50 -12+492,00 (działka 35,133/6,57/1,56/1,17/3, obręb Okonin, oraz działka nr 44/1 obręb Pokrzywno 0013,gm. Gruta)

artykuł nr 95

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wszczynam postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej, gmina Gruta na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (działki nr 152 i 156/1, obręb Gruta, gmina Gruta)

artykuł nr 96

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Adaptacja i przebudowa istniejących pomieszczeń szkolnychdla potrzeb utworzenia przedszkola samorządowego w Grucie (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)

obrazek
artykuł nr 97

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnychna funkcję usługową (pomieszczenia związane z obiektem użyteczności publicznej - szkoła podstawowa) wraz z przebudową w miejscowości Nicwałd, gmina Gruta, działka nr 127/4.

artykuł nr 98

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Okonin

artykuł nr 99

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nicwałd

artykuł nr 100

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Boguszewo oraz Gołębiewko

artykuł nr 101

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mełno oraz Kitnowo

artykuł nr 102

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo

artykuł nr 103

Obwieszczenie Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 18.07.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:zaprojektowania i wykonania zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta dla terenu obejmującego w części lub w całości działki nr: 654/1, 402/7, 402/6, 402/4, 405, 453/5, 453/3, 403/2, 403/1, 402/47, 402/27, 402/26, 402/17, 402/20, 402/15, 402/13, 402/14, 402/22, 402/23, 402/32, 402/48, 400/1, 457/3, 399, 457/1, 460/1, 460/2, 460/3, 461/3, 461/1, 461/2, 462/2, 465/2, 466/3, 463/1, 341/6, 466/4, 467, 468/1, 472/6472/4, 471, 469, 472/7, 472/5, 473/1, 474/4, 476/1, 475/1, 477/2, 477/1, 478/11, 478/10, 478/5, 250, 260/6, 259/1, 261, 402/12, 402/11, 402/9, 402/2, 402/1, 401, 645, 653/1, 653/2, 567, 563, 703/1, 673, 48/1, 48/3, 52/3, 41/1, 45/18, 53, 45/9, 45/12, 45/19, 45/4, 42/1, 42/2, 42/3, 41/5, 41/7, 708/1, 710/3, 675, 711/2, 505/7, 505/12, 505/6, 505/11, 504/4, 504/3, 503/2, 502/3, 674/5, 501/7, 674/1, 500/1, 497/1, 496/1, 495, 494, 493/3, 493/2, 490/1, 488, 487, 486/1, 485/1, 485/4, 485/3, 484, 624, 482, 623, 481, 545/1, 615, 545/2, 617, 544, 546/2, 547/2, 634, 547/8, 546/1, 548/7, 548/3, 549/1, 550/2, 549/2, 550/3, 550/1, 551, 553/2, 564, 565/4, 565/2, 565/3, 565/5, 40, 681, 547/1, 47, 548/8552, 402/25, 341/10, 466/5, 402/37, 280, 652/2, 505/9, 505/10, 453/6501/9, 457/4, 23/28, 402/39, 402/36, 470, 3/2, 489, 547/7, 402/34, 402/31, 682, 395 i 646, obręb geodezyjny Gruta 0005, gm. Gruta

Załączniki
Obwieszczenie Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 18.07.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: zaprojektowania i wykonania zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta dla terenu obejmującego w części lub w całości działki nr: 654/1, 402/7, 402/6, 402/4, 405, 453/5, 453/3, 403/2, 403/1, 402/47, 402/27, 402/26, 402/17, 402/20, 402/15, 402/13, 402/14, 402/22, 402/23, 402/32, 402/48, 400/1, 457/3, 399, 457/1, 460/1, 460/2, 460/3, 461/3, 461/1, 461/2, 462/2, 465/2, 466/3, 463/1, 341/6, 466/4, 467, 468/1, 472/6472/4, 471, 469, 472/7, 472/5, 473/1, 474/4, 476/1, 475/1, 477/2, 477/1, 478/11, 478/10, 478/5, 250, 260/6, 259/1, 261, 402/12, 402/11, 402/9, 402/2, 402/1, 401, 645, 653/1, 653/2, 567, 563, 703/1, 673, 48/1, 48/3, 52/3, 41/1, 45/18, 53, 45/9, 45/12, 45/19, 45/4, 42/1, 42/2, 42/3, 41/5, 41/7, 708/1, 710/3, 675, 711/2, 505/7, 505/12, 505/6, 505/11, 504/4, 504/3, 503/2, 502/3, 674/5, 501/7, 674/1, 500/1, 497/1, 496/1, 495, 494, 493/3, 493/2, 490/1, 488, 487, 486/1, 485/1, 485/4, 485/3, 484, 624, 482, 623, 481, 545/1, 615, 545/2, 617, 544, 546/2, 547/2, 634, 547/8, 546/1, 548/7, 548/3, 549/1, 550/2, 549/2, 550/3, 550/1, 551, 553/2, 564, 565/4, 565/2, 565/3, 565/5, 40, 681, 547/1, 47, 548/8552, 402/25, 341/10, 466/5, 402/37, 280, 652/2, 505/9, 505/10, 453/6501/9, 457/4, 23/28, 402/39, 402/36, 470, 3/2, 489, 547/7, 402/34, 402/31, 682, 395 i 646, obręb geodezyjny Gruta 0005, gm. Gruta   464.830 KB
artykuł nr 104

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przyłącza kablowego nn dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Nicwałd działka nr 121/6. Projektowana inwestycja obręb Annowo, gmina Gruta, działki nr: 46/2,36,20/3; obręb Nicwałd gmina Gruta działki nr : 62, 121/7, 121/6, 120/4, 120/10.

artykuł nr 105

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 czerwca 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 106

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 maja 2018 r. dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023

artykuł nr 107

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego pod nazwą:Budowa przyłącza kablowego nn dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Nicwałd działka nr 12116

artykuł nr 108

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-SCIEKOWEJ W MIEJSCOWOSCI GRUTA

artykuł nr 109

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 23.04.2018 r. o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 23.04.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 110

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 23.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/2018 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przyłącze energetyczne kablowe 15kV z istniejącej linii napowietrznej Pokrzywno

artykuł nr 111

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN-15kV oraz nN - 0,4 kV w miejscowości Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 112

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gruta.

artykuł nr 113

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przyłącze energetyczne kablowe 15 kV z istniejącej linii napowietrznej Pokrzywno.

artykuł nr 114

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 03 października 2017 roku w sprawie wydania decyzji nr 6/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Mełno, gmina Gruta część działki nr: 23/27 obręb Gruta

artykuł nr 115

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 20.09. 2017 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 20.09. 2017 r. w sprawie budowy stacji transformatorowej typu MBST wraz z liniami kablowymi SN-15kV oraz nN - 04,kV w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta

artykuł nr 116

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 31.08.2017 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 31.08.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla potrzeb przyłączenia do istniejącej sieci właścicieli działek od 52/9 do 52/37 w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta. Punt przyłączenia znajduje się na działce drogowej nr 100/2, obręb Pokrzywno

artykuł nr 117

Zawiadomienie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.08.2017 r. o...

Zawiadomienie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Gruta

artykuł nr 118

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 22.08.2017 r. o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 22.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska ? Gruta.

artykuł nr 119

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 11 sierpnia 2017...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Mełno, gmina Gruta część działki nr: 23/27 obręb Gruta

artykuł nr 120

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lipca 2017 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie budowy stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania działki nr 85 w miejscowości Okonin, gmina Gruta, działki nr: 102/3, 121, 89/5, 85 obręb Okonin

artykuł nr 121

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28 czerwca 2017 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przebudowy boiska sportowego wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mełno, gmina Gruta, działka nr: 23/28 obręb Gruta

artykuł nr 122

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania dot....

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pod nazwą budowa stacji transformatorowej typu MBST wraz z liniami kablowymi SN-15kV oraz nN-0,4kV w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta

artykuł nr 123

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta dot. budowy stacji bazowej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 dla terenu obejmującego działkę nr 4/2 (w części), obręb geodezyjny Plemięta 0012,gmina Gruta

artykuł nr 124

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Gruta nr...

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Gruta nr 15/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie treści zapisu: Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Rozdroże na Budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Rozdroże.

artykuł nr 125

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia...

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

artykuł nr 126

Obwieszczenie - Wójt Gminy Gruta zawiadamia strony...

Obwieszczenie - Wójt Gminy Gruta zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.11.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 41429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336.

artykuł nr 127

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 września 2016 r....

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 września 2016 r. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), ogłaszam, co następuje: W dniach od 29 września 2016 r. do 30 października 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

artykuł nr 128

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy...

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy Gruta z dnia 14.07.2016

artykuł nr 129

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy...

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy Gruta z dnia 21.6.2016 r.

artykuł nr 130

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji transformatorowej słupowej typu STE 20/250 wraz z linią kablową SN i linią napowietrzną SN15kV dla działki nr 71/1 i nr 159 położonych w miejscowości Orle

artykuł nr 131

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie budynku przeznaczonego na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na 14 wychowanków z opiekunami w czasie ciągłym wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego na działce budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (po ich przeniesieniu w inne miejsce) na budynek gospodarczo-garażowy na dz. nr 453/5 i dz. nr 453/1 położonych w miejscowości Gruta.

artykuł nr 132

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 02.09.2014 r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 02.09.2014 r. na wniosek GB Gruta 403 Sp. z o.o., ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

artykuł nr 133

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 17 maja 2016 r. o...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 17 maja 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gruta Naciśnij 'czytaj publikację' aby przejść do informacji nt. rewitalizacji na stronie Urzędu Gminy

artykuł nr 134

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 26.04.2016r. w...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 26.04.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/7; 68/1; 69 obręb ewidencyjny Wiktorowo oraz działki 79; 64 obręb Plemięta

artykuł nr 135

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z...

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją techniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 69, 68/1 i 66/7 obręb ewidencyjny Wiktorowo oraz działki: 79 i 64 obręb ewidencyjny Plemięta.

artykuł nr 136

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta o ustaleniu lokalizacji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.

artykuł nr 137

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta o ustaleniu lokalizacji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/9, 66/6, 66/8, 66/4, 66/3, 66/2, 65/5, 60/1, 59. 44, 40/5, 40/4, 40/12, 40/13, 36, 34/16, 31, 29/1, 23/19, 24, 25, 13, 9/2, 8/2, 7/6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.

artykuł nr 138

Zawiadomienie W związku z toczącym się postępowaniem...

Zawiadomienie W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo,

artykuł nr 139

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo

artykuł nr 140

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/7; 68/1; 69 obręb ewidencyjny Wiktorowo oraz działki: 79; 64 obręb ewidencyjny Plemięta.

artykuł nr 141

Zawiadomienie W związku z toczącym się postępowaniem...

Zawiadomienie W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/9, 66/6, 66/8, 66/4, 66/3, 66/2, 65/5, 60/1, 59. 44, 40/5, 40/4, 40/12, 40/13, 36, 34/16, 31, 29/1, 23/19, 24, 25, 13,...

artykuł nr 142

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/9, 66/6, 66/8, 66/4, 66/3, 66/2, 65/5, 60/1, 59. 44, 40/5, 40/4, 40/12, 40/13, 36, 34/16, 31, 29/1, 23/19, 24, 25,13, 9/2, 8/2, 7/6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.

artykuł nr 143

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.

artykuł nr 144

Obwieszczenie o podjęciu postępowania, w sprawie wydania...

Obwieszczenie o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z przekazanym w dniu 14.01.2016r. raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą administracyjnego oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o uzgodnienie realizacji inwestycji.

artykuł nr 145

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 41431C Annowo – Gruta od km 0+000 do km 1+856.

artykuł nr 146

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń