artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 24...

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2013 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 24...

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 października 2013 r,w sprawie powołania komisji przetargowej.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 25...

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 września 2013 r,w sprawie powołania komisji przetargowej.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Gruta, z dnia 25 września...

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Gruta, z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez budowę placów zabaw...

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 września...

Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji przebudowa dróg gminnych

artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24...

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie załozeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2014 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 29...

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 sierpnia...

Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Gruta nr 29/2013 z dnia 20.08.2013r

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 sierpnia...

Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 sierpnia...

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 sierpnia...

Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 20...

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2013 rok

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2013...

Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Gruta

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2013...

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 23/2013 W6jta Gminy Gruta z dnia 1 lipca...

Zarządzenie Nr 23/2013 W6jta Gminy Gruta z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gruta

artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 czerwca...

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2013 rok.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 czerwca...

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słupie

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 lipca 2013...

Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Gruta.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.06.2013...

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.06.2013 r w sprawie: uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Gruta Nr 19/2013 z dnia 05.06.2013 r

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.06.2013...

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.06.2013 r w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł

artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 maja...

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie odwołania zastępcy wójta

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 maja...

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 marca...

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2012 – 2018.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 marca...

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2012 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 marca...

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na finansowanie wydatków bieżących.

artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 marca...

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 marca 2013r. w sprawie: wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkola z terenu gminy Gruta.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca...

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zamiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.03.2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty, edukacji, wychowania, kultury i kultury fizycznej w 2013r.

artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE Nr 8a/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 05 marca...

ZARZĄDZENIE Nr 8a/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2012 – 2018.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 marca...

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego...

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2013 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 1 000 000,00 zł.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.02.2013r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2G03r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2013r. realizacji zadań publicznych.

artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 04 /2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 30...

ZARZĄDZENIE NR 04 /2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.01.2013...

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.01.2013 w sprawie zamiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 29...

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2013 rok.

artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 23...

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2013 rok.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 05 marca...

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2013 rok

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 02/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21...

Zarządzenie Nr 02/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gruta

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 01/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21...

Zarządzenie Nr 01/2013 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Gruta