artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 69/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31.12.2018r. w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Gruta za 2018 rok

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Gruta

artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 RADY GMINY GRUTA z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019 - 2030

artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gruta na 2019 r.

artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOgmina 2018 pod nazwą : Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Gruta

artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 2019 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej niż do 2030 roku

artykuł nr 20

Zarządzenie NR 51/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 września 2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji i przygotowanie dokumentacji do postępowania z wolnej ręki, na realizację zadania: Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.

artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 3 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 22

Zarządzenie Wójta Gminy Gruta nr 49/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkola z terenu Gminy Gruta

artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grucie

artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 01...

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie oraz na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słupie.

artykuł nr 30

Zarządzenie NR 42/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz określenie składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej

artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania członka komisji przetargowej w celu przeprowadzania w dniu 23.07.2018 r., przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki nr 701/4, 701/5 oraz 701/7 w obrębie Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Gminy Gruta

artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 09 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania realizowanego pod nazwą 1. Przebudowa drogi gminnej nr 041403C w m. Dąbrówka Królewska od km 0 +120 do km 1+120

artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania realizowanego pod nazwą: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno od km 0+000 do km 1+000, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 041429C Gruta - Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką 538 a drogą powiatową nr 1384C z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

artykuł nr 40

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych

artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.05.2018r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Grucie

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, rzeczowych składnikówmajątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania gminnego Koordynatora ds. ASF

artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz określenia jego zadań

artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej, rzeczowych składników majątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r.

artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 16/2018 W6jta Gminy Gruta z dnia 7.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

artykuł nr 57

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 59

ZARZĄDZENIE NR 13 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora tworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Grucie w 2018r.

artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 62

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 63

ZARZĄDZENIE NR 05/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału stałego w 2018 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Gruta

artykuł nr 69

ZARZĄDZENIE NR 04/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Grucie

artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 2/2018 W6jta Gminy Gruta z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 01/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gruta dla samorządowych instytucji kultury