artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 2019 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej niż do 2030 roku

artykuł nr 4

Zarządzenie NR 51/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 września 2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji i przygotowanie dokumentacji do postępowania z wolnej ręki, na realizację zadania: Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 3 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 6

Zarządzenie Wójta Gminy Gruta nr 49/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkola z terenu Gminy Gruta

artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grucie

artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 01...

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie oraz na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słupie.

artykuł nr 14

Zarządzenie NR 42/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz określenie składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania członka komisji przetargowej w celu przeprowadzania w dniu 23.07.2018 r., przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki nr 701/4, 701/5 oraz 701/7 w obrębie Gruta, gmina Gruta

artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Gminy Gruta

artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 09 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

artykuł nr 21

Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania realizowanego pod nazwą 1. Przebudowa drogi gminnej nr 041403C w m. Dąbrówka Królewska od km 0 +120 do km 1+120

artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania realizowanego pod nazwą: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno od km 0+000 do km 1+000, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 041429C Gruta - Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką 538 a drogą powiatową nr 1384C z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych

artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.05.2018r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Grucie

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, rzeczowych składnikówmajątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania gminnego Koordynatora ds. ASF

artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz określenia jego zadań

artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej, rzeczowych składników majątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 16/2018 W6jta Gminy Gruta z dnia 7.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 13 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora tworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Grucie w 2018r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE NR 05/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału stałego w 2018 r.

artykuł nr 51

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Gruta

artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE NR 04/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Grucie

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 2/2018 W6jta Gminy Gruta z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie

artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 01/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gruta dla samorządowych instytucji kultury