artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 16/2018 W6jta Gminy Gruta z dnia 7.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 13 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora tworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Grucie w 2018r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 05/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 11

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału stałego w 2018 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Gruta

artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 04/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Grucie

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 2/2018 W6jta Gminy Gruta z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 01/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gruta dla samorządowych instytucji kultury