artykuł nr 1

Zgodnie z art. 37 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. Wójt Gminy Gruta podaje do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, żołnierskich, inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w I kwartale 2010 r.