artykuł nr 1

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"