artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/145/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2021-2030

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIV/146/21 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2021 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV/147/21 rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów realizacji własnych zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w roku 2021

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIV/148/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu prowadzenia robót budowlanych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 538

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIV/149/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie