artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE Nr 9 /2021 WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Góra św. Wawrzyńca'", „Zbocza Plutowskie", „Ostrowo", „Stary Zagaj", „Łąki Ślesińskic", „Źródła Gąsawki", „Rogoźno Zamek" i „Dolina Osy".

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 03 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-ORx208-095019-XXX-01/10839_L208_Melno_006 dla modernizacji linii kolejowej nr 208 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr ewid. 87/4, obręb 0008 Mełno, gmina Gruta.

artykuł nr 4

Decyzja nr 376.2020 Wójta Gminy Grudziądz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie budowy linii kablowej NN, przebudowy linii napowietrznej SN oraz budowy stacji transformatorowej

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28 września 2020 roku o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów od organów uzgadniających o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla postępowania prowadzonego na żądanie Pana Łukasza Piłata, działającego z upoważnienia ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN - 15 kV i nn - 0,4 kV, przebudowie linii napowietrznej SN - 15 kV oraz budowie małogabarytowej stacji transformatorowej na działkach nr 3091/1 i 97, obręb geodezyjny Pokrzywno, gmina Gruta oraz na działkach 34 i 13, obręb geodezyjny Skarszewy, gmina Grudziądz.

artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 19 sierpnia 2020 roku,o tym że w dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Łukasza Piłata, działającego z upoważnienia ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV i nn - 0,4 kV, przebudowie linii napowietrznej SN - 15 kV oraz budowie małogabarytowej stacji transformatorowej na działkach nr 3019/1 i 97, obręb geodezyjny Pokrzywno, gmina Gruta, oraz na działkach 34 i 13, obręb geodezyjny Skarszewy, gmina Grudziądz

artykuł nr 7

Ogłoszenie: Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - konsultacje społeczne

artykuł nr 8

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańskuo wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu kolejowego w km 97,354 linii nr 208 Działdowo - Chojnice, zlokalizowanego na działce nr 122, obręb 0010 Okonin, gmina Gruta.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które zawiadamia żepo rozpoznaniu odwołania Piotra Partyki, od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Gruta w dniu 30 października 2019 r. (znak: RIŚP.6733.1.2019.DH), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BT42634 Skarszewy KPM wraz z linią elektroenergetyczną na działce nr 1/8, obręb Wiktorowo 0015, gm. Gruta, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2019 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania polegającego na: 'Budowie napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń'

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej

artykuł nr 15

Ogłoszenie dot. raportu o stanie Gminy Gruta za rok 2018, obejmującego podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także o terminie debaty nad w/w raportem.

artykuł nr 16

Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 11 maja 2019 r.

artykuł nr 17

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz - Brodnica, realizowanego w terenach zamkniętych kolejowych, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku

artykuł nr 18

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańskuo wszczęciu na wniosek Pani Beaty Jeszke i Pana Andrzeja Jeszke, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wnioskodawcom pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjno-wędkarskiego (o szerokości 1 m i długość 12 m), na obszarze jeziora Księże (Gruta Mała), stanowiącego działkę nr 395, obręb Gruta, gmina Gruta, powiat grudziądzki, na wysokości działki nr 654/9, obręb Gruta, gmina Gruta, powiat grudziądzki oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wycince roślinności z wód i brzegu jeziora Księże (Gruta Mała), w związku z zamiarem budowy przedmiotowego pomostu.

artykuł nr 19

Informacja Zarządu Województwa kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ; ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie: paliw (tzw. uchwały antysmogowej), a także o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu.

artykuł nr 20

Informacja Zarządu Województwa kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ; ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie: paliw (tzw. uchwały antysmogowej), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu.

artykuł nr 21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo-Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203.

artykuł nr 22

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o postanowieniu z dnia 29 maja 2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4202.11.2017.PD.9, którym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r., znak: WOOŚ.4202.3.2016.ADS.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz ? Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz ? Pelplin, oraz o decyzji z dnia 6 czerwca 2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4202.11.2017.PD.10, którą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r., znak: WOOŚ.4202.3.2016.ADS.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz ? Pelplin.

artykuł nr 23

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gosp. Wodnej w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Gruta

artykuł nr 24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Nowe Miasto Lubawskie - Uzdowo-Rozdroże

artykuł nr 25

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta

artykuł nr 26

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. na rzecz Polskich Sieci Energetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna decyzji nr 9/2018 o pozwoleniu na budowę....

artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 8...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 8 STYCZNIA 2018 R. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 8 stycznia 2018 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna decyzji 3/2018 o pozwoleniu na budowę inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych..

artykuł nr 28

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika panią Monikę Szymczuk, w sprawie wydania pozwolenia na budowę napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 45, 46, 47, 48, 49; 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 oraz rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami nr 5-27; 45 -49; 51 - 68, realizowanych na działkach o nr ew.: 2511 , 27/5, 28, 29/5, 19, 35, 3013/4, 37, 3013/5, 4211 obręb 0025 Węgrowa; 52/4, 52/54, 79/29, 78, 77/10, 7611, 76/3, 70, 64/6, 6415, 67, 66, 65 obręb 0026 Wielkie Lniska; 34, 36/2, 3611 , 45, 35, 58/4, 72/7, 73/3, 57, 79/6, 85, 86/2, 95/3, 180/75, 179/7, 178/2, 178/3 obręb 0003 Dusocin; 501, 3165, 3157/7,3157/6, 465, 3157/5, 485, 3157/4, 483, 3156/1, 3155/4, 27114, 3155/3, 3154/2, 231, 315411, 3153 obręb 0027 Wielki Wełcz, gm. Grudziądz;85/8, 88 obręb 0009 Nicwałd; 3266/1, 3266/8, 74/3, 217 , 216 , 18/1, 17/2, 911, 19/1, 20, 2211 , 22/2, 27, 142/56, 187, 3272/6, 142/7, 143 obręb 0003 Dąbrówka Królewska, gm. Gruta;3152, 3151, 3150, 3149, 3148, 3147 obręb 0011 Zarośle, gm. Rogóźno.

Załączniki
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika panią Monikę Szymczuk, w sprawie wydania pozwolenia na budowę napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 45, 46, 47, 48, 49; 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 oraz rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami nr 5-27; 45 -49; 51 - 68, realizowanych na działkach o nr ew.: 2511 , 27/5, 28, 29/5, 19, 35, 3013/4, 37, 3013/5, 4211 obręb 0025 Węgrowa; 52/4, 52/54, 79/29, 78, 77/10, 7611, 76/3, 70, 64/6, 6415, 67, 66, 65 obręb 0026 Wielkie Lniska; 34, 36/2, 3611 , 45, 35, 58/4, 72/7, 73/3, 57, 79/6, 85, 86/2, 95/3, 180/75, 179/7, 178/2, 178/3 obręb 0003 Dusocin; 501, 3165, 3157/7, 3157/6, 465, 3157/5, 485, 3157/4, 483, 3156/1, 3155/4, 27114, 3155/3, 3154/2, 231, 315411, 3153 obręb 0027 Wielki Wełcz, gm. Grudziądz; 85/8, 88 obręb 0009 Nicwałd; 3266/1, 3266/8, 74/3, 217 , 216 , 18/1, 17/2, 911, 19/1, 20, 2211 , 22/2, 27, 142/56, 187, 3272/6, 142/7, 143 obręb 0003 Dąbrówka Królewska, gm. Gruta; 3152, 3151, 3150, 3149, 3148, 3147 obręb 0011 Zarośle, gm. Rogóźno.   504.338 KB
artykuł nr 29

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO że dnia 14 listopada 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna decyzję Nr 26/2017, znak: WIR.II.747.34.2017.AG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: ?Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" wraz z przebudową linii niskiego iśredniego napięcia.

artykuł nr 30

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2017 r. zawiadamia się,że dnia 17 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna decyzję Nr 17/2017, znak: WIR.II.747 .25.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin- Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii 400 kV Grudziądz Węgrowa - Gdańsk Błonia, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz -Pelplin - Gdańsk Przyjaźń.

artykuł nr 31

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy napowietrznej dwutorowej linii 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń"

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz, Pelplin, Gdańsk Przyjaźń" (gmina Gruta)

artykuł nr 33

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie?

artykuł nr 34

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V

artykuł nr 35

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 37

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 38

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 39

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 40

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 26...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego.

artykuł nr 41

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

artykuł nr 42

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego

artykuł nr 43

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 27...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2013 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

artykuł nr 44

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: WIJU.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej...

artykuł nr 45

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko -pomorskiego ".